Szerzői jogvédelem elfogadásáról szóló nyilatkozat

 

Alulírott (név)______________________________________________________________________ (lakcím):__________________________________________________________________________
(személyi ig. sz.): ____________________________________________________________________
a jelen nyilatkozatot elolvastam, megértettem, és magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

(A) Tudomásul veszem, hogy az Egedi-Kovács Melinda (Szig.Sz.: 892918EE) és Nagy Norbert (Szig.Sz.: 912661TA) által kidolgozott, „Újalkímia(korábbi nevén Védikus Alkímia) elnevezéssel szerzői jogvédelem alatt álló (nyilvántartási száma: 008075) oktatott életviteli tanácsadási módszerhez (a továbbiakban: Újalkímia™ Önfejlesztő Módszer vagy Know-How) kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert (a továbbiakban: Ötletgazda).

(B) A jelen nyilatkozat célja, hogy az Ötletgazda jogait a Know-How jogellenes használatával szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat.

(C)  Jelen nyilatkozatban azok a titoktartási szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket a nyilatkozat aláírásával a Nyilatkozattevő tudomásul vesz, és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az Ötletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Nyilatkozattevő között a jelen 6. pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre.

A fenti feltételek elfogadása mellett a Nyilatkozattevő tudomásul veszi és kijelenti, hogy

 1. Valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem.
 2. Valamennyi, a Know-How-val kapcsolatos információ a Nyilatkozattevővel privát oktatási célból kerül közlésre, és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Nyilatkozattevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás, minden ezt meghaladó, Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás (akár üzleti akár ismeretterjesztési célból) jogellenes használatnak minősül, amely az alábbiakban rögzített következményeket vonja maga után.
 3. Nyilatkozattevő teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti körben leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli.
 4. Nyilatkozattevő illetve közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy teljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, sem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról illetve a Újalkímia módszert bemutató elméleti és gyakorlati oktatásról hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line illetve off-line média vagy közösségi felületen illetve más domain-en terjeszteni.
 5. Nyilatkozattevő kötelezettséget vállal arra is, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni/kötött vagy nem, a Újalkímia módszert Egedi-Kovács Melinda kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adhatja tovább, illetve nem oktathatja a jelen 2. pontban meghatározott privát felhasználás körén túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt a 4. pontban írottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják.
 6. Amennyiben Nyilatkozattevő, vagy bármely, a fenti 4. pontban leírt személy, akikért a Nyilatkozattevő felelősséget vállalt, megszegné a jelen nyilatkozatban rögzített kötelezettségeit, ezért a Nyilatkozattevő teljes felelősséggel tartozik.
 7. A Know-How értékére figyelemmel, minden jogsértés után az Ötletgazda 1 (egy) millió forint kötbérre jogosult, amelyet Nyilatkozattevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. Ötletgazda jogosult a kötbért meghaladó kárait is érvényesíteni.
 8. Nyilatkozattevőnek a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.
 9. A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatból eredő jogvita esetére aláveti magát a jogvita tárgyától, illetve a per tárgy értékétől függően a Pest Megyei Törvényszék, vagy a Budapesti II. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének és hatáskörének.

A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatot elolvasta, megértette, és mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírja.

 

 

Részvételi feltételeket elfogadó nyilatkozat

Alulírott (név)______________________________________________________________________ Lakcím:__________________________________________________________________Személyi ig. sz.: __________
ezúton kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatot elolvastam, megértettem, és magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Az Újalkímia gyakorlásának feltétele a lelki stabilitás és a tiszta, befolyástól mentes tudatállapot. Aki zavart, eltompult vagy valamilyen szer által befolyásolt tudatállapotban van, valamilyen pszichiátriai betegségben vagy mentális zavarokban szenved, az nem vehet részt a programjainkon.

Az Újalkímia Iskola programjairól és az egyéni alkimista munkából a jelentkezéskor eltanácsolási, illetve a képzésből bármikor kizáró okok a következők:

 • Pszichoaktív szerek (pl.: drogok, alkohol, erős nyugtatók, szorongásoldók) rendszeres fogyasztása
 • Mentális zavarok, skizofrén és más pszichotikus zavarok, depresszió, bipoláris zavarok, impulzus kontroll zavarok
 • Súlyos személyiségzavarok (pl.: borderline, narcisztikus, antiszociális)
 • Az előadókkal, a szervezőkkel és a résztevőkkel szembeni tiszteletlen, agresszív vagy a programot zavaró viselkedés

Az Újalkímia Iskola vezetői és közreműködői nem vállalnak felelősséget semmiféle olyan kellemetlenségért, állapotromlásért vagy rosszullétért stb. amelynek oka az, hogy valaki a fenti kizárási okok ellenére részt vesz az Iskola programjain.

A helyszínen, dátum és aláírás

 

 

Nyilatkozat Koronavírussal kapcsolatban

 

Alulírott (név)______________________________________________________________________ (lakcím):____________________________________________________________ (személyi ig. sz.): __

Alulírott nyilatkozom, hogy

 1. az elmúlt 14 napban nem jártam új Koronavírus fertőzéssel érintett területen,
 2. nem voltam szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített új Koronavírussal fertőzött személlyel,
 3. továbbá nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetem (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetném, és közösségben nem tartózkodhatnék.

A helyszínen, dátum és aláírás