Felnőttképzési szerződés

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről,

Felnőttképző neve: Jupiter Kiadó és Terjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1062 Budapest, Lehet utca 5. 2. em. 25.

Budapest, Lehel utca 5. 2. em. 25.,

Adószáma: 10503164-2-42
Képviseletre jogosult: Nagy Norbert
Nyilvántartási/engedély száma: B/2020/004171

 

mint bejelentett Felnőttképző (továbbiakban Felnőttképző), másrészről

 

Viselt családi és utónév:
Születéskori család és utónév:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Személyi ig. száma:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Legmagasabb iskolai végzettsége

(kérjük aláhúzni)

Végzettség nélkül

Általános iskolai végzettség

Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)

Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola)

Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum)

Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény)

Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

Oktatási azonosító

(amennyiben ismert):

mint képzésben résztvevő felnőtt (továbbiakban: Résztvevő) között, alulírott helyen, időben és alábbi feltételekkel a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződést kötik meg. A szerződő felek (továbbiakban: Felek) közösen megállapítják és tudomásul veszik, hogy jelen dokumentum a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.

 

1. A képzés általános adatai

Képzés megnevezése:
Képzés jellege:

1.1. Képzési idő, ütemezés, helyszín

Képzés óraszáma: ____ óra; Képzés kezdési időpontja:____________; Várható befejezési időpontja:_________

Haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezése

Képzés tananyagegysége óraszám Időpont (kezdés – befejezés) ütemezés Helyszín

 

1.2. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:

1.3. Képzés helyszíne:

1.4. A képzés költségvetési vagy európai uniós források terhére valósul meg:    igen     nem

 

2. A képzésben Résztvevő teljesítményének ellenőrzésének, értékelésének módja:

A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja: Nincs értékelés.
A képzés elvégzésének, ezáltal a tanúsítvány kibocsátásának feltétele: megengedett mértéket nem meghaladó hiányzás
Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke: az óraszám legfeljebb 30%-a
Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények: A képzésben résztvevő kizárja magát a Tanúsítvány kiadás-átvétel lehetősége alól amennyiben túllépi a megengedett hiányzási mértéket.

 

3. Képzési díj mértéke és fizetésének módja:

Fizetendő képzési díj egy összegben feltüntetve: Ft/fő
Fizetés módja: átutalás o   készpénz o  egyéb o
A képzési díj megfizetésének a megvalósítás teljesítésével arányban álló ütemezése: A képzési díj megfizetése a képzés megkezdése előtt, egy összegben történik.

 

4. Felnőttképző jogai és kötelezettségei

 • amennyiben Résztvevő jelen szerződésben foglaltaknak eleget tett, kifejezetten kéri és személyes adatainak adatszolgáltatási célú továbbítását nem tiltotta le, Felnőttképző a FAR rendszeren keresztül Tanúsítványt állít ki Résztvevő számára
 • a képzésben Résztvevők adatait kezeli, és a vonatkozó felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően rögzített időtartamig tárolja
 • a képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz
 • vizsgálja az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségét, intézkedik annak érvényesítéséről
 • biztosítja a képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket

 

5. Képzésben Résztvevő jogai és kötelezettségei

 • Résztvevő vállalja, hogy jelen szerződésben foglaltakat betartja, a képzésen aktívan részt vesz, továbbá a megengedett hiányzás mértékét nem lépi túl, illetve annak következményeit tudomásul veszi. Továbbá, tudomásul veszi, hogy a házirend be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a képzésről kizárható
 • képzésben Résztvevő jelen szerződésben meghatározott képzési díjat a képzés megvalósítása teljesítményével arányban köteles megfizetni, és a képzés díján felül felmerülő többletköltség nem terheli
 • tudomásul veszi, hogy a képzési díj ki nem egyenlítése, a megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén számára tanúsítvány nem adható ki, mivel a tanúsítvány a képzésen való sikeres részvételt igazolja a Résztvevő számára
 • a Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzésen való részvételt elmulasztja, illetve a képzésből kimarad az nem jelent mentességet a képzési díj teljesítményarányos megfizetése alól, és ez nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére. Ebben az esetben Felnőttképző választási lehetőséget biztosít Résztvevőnek arra, hogy a befizetett díjjal megegyező értékű kupont kérjen, amit a kupon kiadásától számított egy éven belül felhasználhat az iskola bármely képzésén.

 

6. Adatkezelés:

 • A jelen szerződésben meghatározott személyes adatok kezelése és az adatok tárolása a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapján történik.
 • A személyes adatok tárolása nyolc éves időtartamig történik
 • A résztvevő kérelmezheti az adatkezelőtől (Felnőttképző) a rávonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését.
 • A résztvevő hozzájárulását az adatkezeléshez nem vonhatja vissza.
 • A résztvevőnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) címzett panasz benyújtásához.
 • A személyes adatszolgáltatás Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényen, a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapul, az adatszolgáltatás elmaradása kizáró feltétele a képzésen való részvételnek.
 • Képzésben résztvevő hozzájárul, hogy képző intézmény személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint.
 • Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolítása és annak elősegítése.
 • Felnőttképző, a Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.
 • Az adatkezelő a tárolt személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülését tekinti adatvédelmi incidensnek.

 

7. Felnőttképző szakmai titoktartásra vonatkozó kötelezettsége:

 • Jelen szerződés aláírásával a Felnőttképző – beleértve Felnőttképző képviseletében minden oktatót, szervezőt és a képzésen résztvevő segítőt – kötelezettséget vállal arra, hogy időbeli korlátozás nélkül az oktatás során vagy annak kapcsán Résztvevő által bármilyen módon tudomására juttatott adattal, információval vagy Résztvevő által tanúsított érzelmi reakciókkal kapcsolatosan, -melyek etikai szempontból titoknak minősülnek- teljes titoktartási kötelezettséget fogad.
 • Titoknak minősül minden a képzés folyamán szóban elhangzó vagy írott formában közölt, Résztvevő által tudomásra juttatott vagy őt érintő személyes információ, illetve Résztvevő által bármely harmadik személyről adott személyes adat vagy információ.
 • Felnőttképző elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az információkat bizalmasan kezeli.
 • A titkot képező információkat Felnőttképző nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy Résztvevő érdekei ellen felhasználni.

 

8. Résztvevő titoktartásra vonatkozó kötelezettsége:

 • Jelen szerződés aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy időbeli korlátozás nélkül az oktatás során vagy annak kapcsán a Felnőttképző vagy a többi Résztvevő által bármilyen módon tudomására juttatott adattal, információval, érzelmi reakciókkal kapcsolatosan teljes titoktartási kötelezettséget fogad.
 • Etikai és üzleti szempontból titoknak minősül minden a képzés folyamán szóban elhangzó vagy írott formában közölt, a többi Résztvevő által tudomásra juttatott vagy őket érintő, illetve bármely harmadik személyről adott személyes adat vagy információ.
 • Résztvevő elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az információkat bizalmasan kezeli.
 • A képzés során elhangzó titkot képező információkat Résztvevő nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy a többi Résztvevő és Felnőttképző – beleértve Felnőttképző képviseletében minden oktatót, szervezőt és a képzésen résztvevő segítőt – érdekei ellen felhasználni. Ezen titoktartás megszegése Résztvevőnek a képzésből díjvisszatérítés nélkül való azonnali kizárását és a jövőbeni képzésektől való eltanácsolását vonhatja maga után.

 

9. Szerzői jogi rendelkezések

(A) Résztvevő az alábbiakat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el:
Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Egedi-Kovács Melinda (Szig.Sz.: 892918EE) és Nagy Norbert (Szig.Sz.: 912661TA) által kidolgozott, „Újalkímia(korábbi nevén Védikus Alkímia) elnevezéssel szerzői jogvédelem alatt álló, oktatott életviteli tanácsadási módszer a honlapon a https://ujalkimia.hu/szerzoi_jogvedelem/ felsorolt szerzői jogvédelem alatt álló képzései, (a továbbiakban: Újalkímia™ Önfejlesztő Módszer vagy Know-How), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 230462 lajstromszám alatt nyilvántartott védjegy és a 222753 lajstromszám alatti „védikus alkímia”, a 230462 lajstromszám alatti „újalkímia”, valamint a 227914 lajstromszám alatti „body alchemy” szóösszetétel védelem alatt áll, és a védelemből fakadóan hozzájuk kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert (a továbbiakban: Ötletgazda).

(B) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 9. pontjának célja, hogy az Ötletgazda a jogait a jogellenes használattal szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat.

(C) Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződésben azok a szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket megismerését a szerződés aláírásával elismeri, és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az Ötletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Résztvevő között a 6. pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre.

A fentiek tudomásulvétele mellett a Résztvevő kijelenti, hogy:

9.1. elfogadja, hogy valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem.

9.2. az (A) pontban meghatározott védelem alatt álló szóösszetétel és védjegy tekintetében tartózkodik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6.§-ban megfogalmazott jellegbitorlást megvalósító magatartástól.

9.3. elfogadja, hogy valamennyi információ a Résztvevővel privát oktatási célból kerül közlésre, és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Résztvevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás. Minden ezt meghaladó, az Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás jogellenes használatnak minősül.

9.4. teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti pontokban leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli.

valamint,

9.5. A Résztvevő, illetve közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy teljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, a Résztvevő tudomásával cselekvő harmadik személy sem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról, illetve az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert bemutató elméleti és gyakorlati oktatásról hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani, illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line, közösségi vagy egyéb média felületen, illetve más, eltérő néven regisztrált internetes tartományhoz (domain-hez) tartozó felületen terjeszteni.

9.6. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni, illetve kötött vagy sem, az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert az Ötletgazda kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adhatja tovább, illetve nem oktathatja, annak felhasználása kizárólag a 9.3. pontban meghatározott privát felhasználás körében megengedett, azon túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt a 9.5. pontban meghatározottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják.

9.7. Amennyiben Résztvevő, vagy bármely, a 9.5. pontban leírt személy megszegné a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeket, azért a Résztvevő teljes felelősséggel tartozik.

9.8. A 9.1-9.7. pontokban részletezett kötelezettségek megsértése, vagy az azokban megfogalmazottakkal ellentétes, vagy azoktól eltérő – az Ötletgazda számára előnytelen következményekkel járó- magatartás tanúsítása jogsértésnek minősül, ami után a Know-How értékére figyelemmel az Ötletgazda jogsértésenként 2.000.000, -Ft, azaz kétmillió forint jóvátételi díjra jogosult, amelyet Résztvevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. Az Ötletgazda jogosult a jóvátételi díjat meghaladó kárait, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben meghatározott szankciókat érvényesíteni

9.9. Résztvevőnek a jelen szerződés 9. pontjában vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.

10. A képzésen való részvétel feltételei:

 • Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a képzésen való részvétel feltétele jelen szerződés aláírása és visszajuttatása a Felnőttképző részére.
 • Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Újalkímia Önfejlesztő Módszer nem gyógyító eljárás, így kifejezetten nem tekinthető a) az orvosi gyakorlat b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások egyikének sem.
 • Résztvevő elfogadja, hogy saját felelősségére vehet részt a képzésen és Felnőttképző nem vállal felelősséget semmiféle olyan kellemetlenségért, állapotromlásért vagy rosszullétért stb., amelynek oka az, hogy a Résztvevői a 10. pont szerint a részvételből való kizárást maga után vonó magatartást tanúsított vagy a1 pontban szereplő ellenjavallati okok ellenére jelentkezett a képzésre, jelent meg a képzésen.

 

11. Résztvevő képzésből való kizárásának okai

 • Résztvevő az előadókkal, a szervezőkkel vagy az iskola tagjaival szemben tiszteletlen, modortalan, viselkedése összeférhetetlen, zaklató vagy fenyegető magatartást tanúsít.
 • Résztvevő magatartása a képzést, az oktatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az oktatást.
 • Résztvevő megszegi a pontban foglalt titoktartási kötelezettségét.
 • Résztvevő engedély nélkül hang- vagy videófelvételt készít az oktatásról
 • A Résztvevő drogok, alkohol befolyása alatt áll.

11.1. A képzéseken való részvétel kifejezetten és nyomatékosan nem javasolt, ha

 • a Résztvevő pszichoaktív szerek hatása alatt áll (pl.: erős nyugtatók, szorongásoldók), vagy azok rendszeres fogyasztója.
 • a Résztvevőnél mentális zavarok, skizofrén és más pszichotikus zavarok, depresszió, bipoláris zavarok, impulzus kontroll zavarok vagy azok tünetei állnak fenn.
 • a Résztvevő súlyos, diagnosztizált személyiségzavarban szenved.

 

12. Szerződésszegés és következményei

12.1. A jelen szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik, és az alábbi eljárási rendet és lehetőségeket határozzák meg:

   • szerződésszegés esetén mindkét fél részéről a szerződésszerű magatartás tanúsítására való felhívás tekintetében egyszeri felszólításnak van helye
   • amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja
   • a Résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti
   • a Felnőttképző jogos panasza esetén a szerződésszegő felet a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti
   • megengedett hiányzás mértékét meghaladóan a Résztvevővel az 5. pontban foglaltak szerint jár el a Felnőttképző.

12.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a peres eljáráson kívüli megegyezésre törekednek. Jogvita esetén elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

13. Záró rendelkezések

Jelen felnőttképzési szerződés készült a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján. Jelen megállapodást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt azzal írták alá, hogy a szerződés figyelmes elolvasása után az abban foglaltakat megértették és mást abba belefoglalni nem akarnak.

 

Kelt:……………………, …………………. év ………………… hó………………..nap

Felnőttoktató Résztvevő