Felnőttképzési szerződés

Letöltés pdf formátumban ide kattintva: Újalkímia_Felnőttképzési_szerződés_2023

 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről,

Felnőttképző neve: Jupiter Kiadó és Terjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 25.
Adószáma: 10503164-2-42
Képviseletre jogosult: Nagy Norbert
Nyilvántartási/engedély száma: B/2020/004171

 

Felnőttképző neve: Egedi-Kovács Melinda
Székhelye: 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 25
Adószáma: 73553865-1-41
Nyilvántartási/engedély száma: B/2020/005376

 

Felnőttképző neve: Nagy Norbert
Székhelye: 1062, Budapest, Lehel utca 5. II. emelet 25
Adószáma: 57351412-1-41
Nyilvántartási/engedély száma: B/2021/002300

 

mint bejelentett Felnőttképzők (továbbiakban Felnőttképző), másrészről

 

Viselt családi és utónév:
Születéskori család és utónév:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Személyi ig. száma:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Telefonszám:  

 

E-mail cím:
Legmagasabb iskolai végzettsége

(kérjük aláhúzni)

Végzettség nélkül

Általános iskolai végzettség

Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)

Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola)

Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum)

Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény)

Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

Oktatási azonosító

(amennyiben ismert):

mint képzésben résztvevő felnőtt (továbbiakban: Résztvevő) között, az Újalkímia Iskola keretei között a jelen szerződés aláírásának időpontjában meghirdetett, alább részletezett, valamint az Újalkímia Iskola által a jövőben meghirdetendő valamennyi képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződést kötik meg. A szerződő felek (továbbiakban: Felek) közösen megállapítják és tudomásul veszik, hogy jelen dokumentum a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.

 

 1. Az Újalkímia Iskola képzéseinek általános adatai

1.1. Az Újalkímia Iskola egyes képzései valamely fent felsorolt három Felnőttképző által valósulnak meg. Résztvevő számára nem jelent sem minőség-, sem tartalombeli különbséget, hogy egy képzés mely Felnőttképző által kerül megrendezésre.

1.2. Résztvevő tudomásul veszi, hogy Felnőttképző a képzések időpontjának és helyszínének változtatási jogát fenntartja.

1.3. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzések esetében mindenkor az ujalkimia.hu honlapon meghirdetett ár, időpont és helyszín az irányadó.

1.4.   Képzési díj fizetésének módja:

 

Fizetés módja: átutalás o   készpénz o  egyéb X
A képzési díj megfizetésének a megvalósítás teljesítésével arányban álló ütemezése: A képzési díj megfizetése a képzés megkezdése előtt, egy összegben történik.

1.5. Felnőttképző nem ellenőrzi és nem értékeli Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítményét.

1.6. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Újalkímia Iskola Résztvevő számára nem ad ki végzettséget igazoló dokumentumot a meghirdetett képzések elvégzését követően.

1.7. A képzések nem költségvetési vagy európai uniós forrásokra terhére valósulnak meg.

1.8. Az Újalkímia Iskola Felnőttképzőinek jelen Szerződés hatálya alá tartozó képzései:

Képzés megnevezése Jellege Képzési idő, óraszám Ütemezés
Karma-feldolgozás workshop élő workshop 14 óra (2 nap) 7 óra/nap
Káma – Az emberi kapcsolatok alkímiája 2. rész workshop élő workshop 14 óra (2 nap) 7 óra/nap
Artha – Az anyagi teremtőerő felszabadítása workshop élő workshop 7 óra (1 nap)
Athanor – A belső erő felszabadítása workshop élő workshop 7 óra (1 nap)
Elixír – Az életerő feletti uralom, öngyógyítás, megifjodás workshop élő workshop 7 óra (1 nap)
Avatár (Korábbi nevén Dharma) – A személyiségünk és a szerepeink alkímiája workshop élő workshop 21 óra (3 nap) 7 óra/nap
Avatárok és szerepszemélyiségek webszeminárium webszeminárium 18 óra (6 alk.) 3 óra/alk.
Kapcsolatok gyógyítása webszeminárium webszeminárium 21 óra (7 alk.) 3 óra/alk.
Karmafeldolgozás webszeminárium webszeminárium 21 óra (7 alk.) 3 óra/alk.
Gondolkodás alkímiája webszeminárium webszeminárium 24 óra (8 alk.) 3 óra/alk.
Minden jövőbeni bejelentésköteles képzés lásd ujalkimia.hu lásd ujalkimia.hu lásd ujalkimia.hu

 

 1. Felnőttképző jogai és kötelezettségei

2.1. Felnőttképző biztosítja a képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

2.2 Felnőttképző a képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz.

2.3. Felnőttképző a képzésben Résztvevők adatait kezeli, és a vonatkozó felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően rögzített időtartamig tárolja.

 

 1. Képzésben Résztvevő jogai és kötelezettségei
 

3.1. Jelen szerződés nem köti Résztvevőt, hogy az 1.8. pontban felsorolt képzések mindegyikét elvégezze, hanem azokból szabadon választhat, egyenként  befizethet rájuk és elvégezheti vagy megismételheti azokat a jelen szerződés megkötése után, időbeni korlátozás nélkül.

3.2. Résztvevő tudomásul veszi, hogy mivel a képzések egymásra épülnek, egy adott képzést csak akkor végezhet el, ha a honlapon, képzés oldalán felsorolt feltételeknek megfelelt, azaz elvégezte a szükséges alapokat.

 

 

3.3. Résztvevő vállalja, hogy a jelen szerződésben foglaltakat betartja, az általa választott, az ujalkimia.hu honlapon meghirdetett, a évi LXXVII. Felnőttképzési törvény hatálya alá eső képzésen aktívan részt vesz.

3.4. Továbbá, tudomásul veszi, hogy a házirend be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a képzésről kizárható. Részletesen lásd 9. pont.

3.5. A képzésben Résztvevő vállalja, hogy a honlapon meghatározott képzési díjat a képzés megvalósítása teljesítményével arányban megfizeti, a képzés díján felül felmerülő többletköltség nem terheli.

3.6. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa befizetett képzésen való részvételt elmulasztja, és erről nem tájékoztatja az ÁSZF-ben meghatározott időn belül a Felnőttképzőt, az nem jelent mentességet a képzési díj teljesítményarányos megfizetése alól, és nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszaigénylésére. Ebben az esetben, Felnőttképző lehetőséget biztosít Résztvevőnek arra, hogy 2500 Ft. adminisztrációs díj levonásával a meghiúsult képzés díjával megegyező értékű kupont kérjen, amit a kupon kiadásától számított egy éven belül felhasználhat az iskola bármely képzésén.

3.7. Amennyiben Résztvevő menet közben, önhibáján kívül szakítja meg részvételét a képzésen, Felnőttképző Résztvevő írásbeli kérésére, lehetőséget biztosít Résztvevőnek arra, hogy a meghiúsult képzési időszakot ugyanazon képzés egy később meghirdetett időpontjában külön díj nélkül pótolhassa.

3.8. Résztvevőnek az általa megvásárolt személyes vagy online képzésen jogában áll részt venni, jegyzetelni és a leadott tananyagokat saját tanulási célra felhasználni, elsajátítani, azonban az átadott munkafüzeten kívül, a tananyag leírt formában és a hozzá tartozó diavetítések és hanganyagok nem állnak a rendelkezésére.

 

 1. Adatkezelés:

4.1. A jelen szerződésben meghatározott személyes adatok kezelése és az adatok tárolása a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapján történik.

4.2. A személyes adatok tárolása nyolcéves időtartamig történik

4.3. A résztvevő kérelmezheti az adatkezelőtől (Felnőttképző) a rávonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését.

4.4 A résztvevő hozzájárulását az adatkezeléshez nem vonhatja vissza.

4.5. A résztvevőnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) címzett panasz benyújtásához.

4.6. A személyes adatszolgáltatás Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényen, a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapul, az adatszolgáltatás elmaradása kizáró feltétele a képzésen való részvételnek.

4.7. Képzésben résztvevő hozzájárul, hogy képző intézmény személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint.

4.8. Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolítása és annak elősegítése.

4.9. Felnőttképző, a Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.

4.10. Az adatkezelő a tárolt személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülését tekinti adatvédelmi incidensnek.

 

 1. Felnőttképző szakmai titoktartásra vonatkozó kötelezettsége:

5.1. Jelen szerződés aláírásával a Felnőttképző – beleértve Felnőttképző képviseletében minden oktatót, szervezőt és a képzésen résztvevő segítőt – kötelezettséget vállal arra, hogy időbeli korlátozás nélkül az oktatás során vagy annak kapcsán Résztvevő által bármilyen módon tudomására juttatott adattal, információval vagy Résztvevő által tanúsított érzelmi reakciókkal kapcsolatosan, -melyek etikai szempontból titoknak minősülnek- teljes titoktartási kötelezettséget fogad.

5.2. Titoknak minősül minden a képzés folyamán szóban elhangzó vagy írott formában közölt, Résztvevő által tudomásra juttatott vagy őt érintő személyes információ, illetve Résztvevő által bármely harmadik személyről adott személyes adat vagy információ.

5.3. Felnőttképző elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az információkat bizalmasan kezeli.

5.4. A titkot képező információkat Felnőttképző nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy Résztvevő érdekei ellen felhasználni.

 

 1. Résztvevő titoktartásra vonatkozó kötelezettsége:

6.1. Jelen szerződés aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy időbeli korlátozás nélkül az oktatás során vagy annak kapcsán a Felnőttképző vagy a többi Résztvevő által bármilyen módon tudomására juttatott adattal, információval, érzelmi reakciókkal kapcsolatosan teljes titoktartási kötelezettséget fogad.

6.2. Etikai és üzleti szempontból titoknak minősül minden a képzés folyamán szóban elhangzó vagy írott formában közölt, a többi Résztvevő által tudomásra juttatott vagy őket érintő, illetve bármely harmadik személyről adott személyes adat vagy információ.

6.3. Résztvevő elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az információkat bizalmasan kezeli.

6.4. A képzés során elhangzó titkot képező információkat Résztvevő nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy a többi Résztvevő és Felnőttképző – beleértve Felnőttképző képviseletében minden oktatót, szervezőt és a képzésen résztvevő segítőt – érdekei ellen felhasználni. Ezen titoktartás megszegése Résztvevőnek a képzésből díjvisszatérítés nélkül való azonnali kizárását és a jövőbeni képzésektől való eltanácsolását vonhatja maga után.

 

 1. Szerzői jogi rendelkezések

Résztvevő az alábbiakat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el:

(A)  Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Egedi-Kovács Melinda (Szig.Sz.: 892918EE) és Nagy Norbert (Szig.Sz.: 912661TA) által kidolgozott, „Újalkímia(korábbi nevén Védikus Alkímia) elnevezéssel szerzői jogvédelem alatt álló, oktatott életviteli tanácsadási módszer a honlapon a https://ujalkimia.hu/szerzoi_jogvedelem/ felsorolt szerzői jogvédelem alatt álló képzései, (a továbbiakban: Újalkímia™ Önfejlesztő Módszer vagy Know-How), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 230462 lajstromszám alatt nyilvántartott védjegy és a 222753 lajstromszám alatti „védikus alkímia”, a 230462 lajstromszám alatti „újalkímia”, valamint a 227914 lajstromszám alatti „body alchemy” szóösszetétel védelem alatt áll, és a védelemből fakadóan hozzájuk kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert (a továbbiakban: Ötletgazda).

(B) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 7. pontjának célja, hogy az Ötletgazda a jogait a jogellenes használattal szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat.

(C) Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződésben azok a szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket megismerését a szerződés aláírásával elismeri, és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az Ötletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Résztvevő között a 6. pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre.

 

A fentiek tudomásulvétele mellett a Résztvevő kijelenti, hogy:

7.1.  elfogadja, hogy valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem.

7.2.  az (A) pontban meghatározott védelem alatt álló szóösszetétel és védjegy tekintetében tartózkodik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6.§-ban megfogalmazott jellegbitorlást megvalósító magatartástól.

7.3.   elfogadja, hogy valamennyi információ a Résztvevővel privát oktatási célból kerül közlésre, és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Résztvevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás. Minden ezt meghaladó, az Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás jogellenes használatnak minősül.

7.4.   teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti pontokban leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli. valamint,

7.5.  A Résztvevő, illetve közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy teljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, a Résztvevő tudomásával cselekvő harmadik személy sem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról, illetve az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert bemutató elméleti és gyakorlati oktatásról hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani, illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line, közösségi vagy egyéb média felületen, illetve más, eltérő néven regisztrált internetes tartományhoz (domain-hez) tartozó felületen terjeszteni.

7.6.   A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban  felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni, illetve kötött vagy sem, az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert az Ötletgazda kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adhatja tovább, illetve nem oktathatja, annak felhasználása kizárólag a 7.3. pontban meghatározott privát felhasználás körében megengedett, azon túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt a 7.5. pontban meghatározottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják.

7.7.   Amennyiben Résztvevő, vagy bármely, a 7.5. pontban leírt személy megszegné a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeket, azért a Résztvevő teljes felelősséggel tartozik.

7.8.   A 7.1-7.7. pontokban részletezett kötelezettségek megsértése, vagy az azokban megfogalmazottakkal ellentétes, vagy azoktól eltérő – az Ötletgazda számára előnytelen következményekkel járó- magatartás tanúsítása jogsértésnek minősül, ami után a Know-How értékére figyelemmel az Ötletgazda jogsértésenként 2.000.000, -Ft, azaz kétmillió forint jóvátételi díjra jogosult, amelyet Résztvevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. Az Ötletgazda jogosult a jóvátételi díjat meghaladó kárait, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben meghatározott szankciókat érvényesíteni

7.9.   Résztvevőnek a szerzői jogok tiszteletben tartására vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.

 

 1. A képzésen való részvétel feltételei:

8.1. Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a képzésen való részvétel feltétele jelen szerződés aláírása és visszajuttatása a Felnőttképző részére.

8.2. Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Újalkímia Önfejlesztő Módszer nem gyógyító eljárás, így kifejezetten nem tekinthető a) az orvosi gyakorlat b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások egyikének sem.

8.3. Résztvevő elfogadja, hogy saját felelősségére vehet részt a képzésen és Felnőttképző nem vállal felelősséget semmiféle olyan kellemetlenségért, állapotromlásért vagy rosszullétért stb., amelynek oka az, hogy a Résztvevői a 9. pont szerint a részvételből való kizárást maga után vonó magatartást tanúsított vagy a6 pontban szereplő ellenjavallati okok ellenére jelentkezett a képzésre, jelent meg a képzésen.

 

 1. Résztvevő képzésből való kizárásának okai

9.1. Résztvevő az előadókkal, a szervezőkkel vagy az iskola tagjaival szemben tiszteletlen, modortalan, viselkedése összeférhetetlen, zaklató vagy fenyegető magatartást tanúsít.

9.2. Résztvevő magatartása a képzést, az oktatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az oktatást.

9.3. Résztvevő megszegi a pontban foglalt titoktartási kötelezettségét.

9.4. Résztvevő engedély nélkül hang- vagy videófelvételt készít az oktatásról.

9.5. A Résztvevő drogok, alkohol befolyása alatt áll.

9.6. A képzéseken való részvétel kifejezetten és nyomatékosan nem javasolt, ha:

   • a Résztvevő pszichoaktív szerek hatása alatt áll (pl.: erős nyugtatók, szorongásoldók), vagy azok rendszeres fogyasztója.
   • a Résztvevőnél mentális zavarok, skizofrén és más pszichotikus zavarok, depresszió, bipoláris zavarok, impulzus kontroll zavarok vagy azok tünetei állnak fenn.
   • a Résztvevő súlyos, diagnosztizált személyiségzavarban szenved.
 1. Szerződésszegés és következményei

10.1. A jelen szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik, és az alábbi eljárási rendet és lehetőségeket határozzák meg:

   • Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről a szerződésszerű magatartás tanúsítására való felhívás tekintetében egyszeri felszólításnak van helye
   • Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja
   • Résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti
   • Felnőttképző jogos panasza esetén a szerződésszegő felet a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti

10.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a peres eljáráson kívüli megegyezésre törekednek. Jogvita esetén elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 1. Záró rendelkezések

Jelen felnőttképzési szerződés készült a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján és határozatlan időre szól. Jelen megállapodást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt azzal írták alá, hogy a szerződés figyelmes elolvasása után az abban foglaltakat megértették és mást abba belefoglalni nem akarnak.

 

Kelt:……………………, …………………. év ………………… hó………………..nap

________________________________       ________________________________

Résztvevő aláírása                                                              Felnőttképző aláírása

________________________________

Résztvevő olvasható aláírása

 

0
  0
  Kosár
  A kosarad üresTovább nézelődöm