Szerzői jogvédelem, védjegyoltalom

Összes online és élő képzésünk,
valamint önismereti módszereink, gyakorlataink, hanganyagaink
szerzői jogvédelem alatt állnak.

 

Újalkímia Önfejlesztő módszer teljes tananyaga és gyakorlatai
Nyilvántartási szám: 012128

AZ ÚJALKÍMIA FILOZÓFIÁJA, MÓDSZERTANA, LABORGYAKORLATAI, SAJÁT DALAI
Nyilvántartási szám: 8379

ÚJALKÍMIA SZELLEMI ISKOLA MÓDSZERTANA, OKTATÁSI ANYAGA, FILOZÓFIÁJA
Nyilvántartási szám: 8075

Védikus Alkímia tananyag, fogalomrendszer és technikák
Nyilvántartási szám: 6139

Bháva-görbe
Nyilvántartási szám: 4857

LifeSutra Know How
Nyilvántartási szám: 2102

 

Védjegy oltalom alatt áll:

Újalkímia
Nyilvántartási szám: 230462

Body Alchemy
Nyilvántartási szám: 227914

Védikus Alkímia
Nyilvántartási szám: 222753

 

Szerzői jogvédelem elfogadásáról szóló nyilatkozat, amelyet tartalmaz a Felnőttképzési szerződés

 • Tudomásul veszem, hogy az Egedi-Kovács Melinda (Szig.Sz.: 892918EE) és Nagy Norbert (Szig.Sz.: 912661TA) által kidolgozott, „Újalkímia(korábbi nevén Védikus Alkímia) elnevezéssel szerzői jogvédelem alatt álló, oktatott életviteli tanácsadási módszer a honlapon a https://ujalkimia.hu/szerzoi_jogvedelem/ felsorolt szerzői jogvédelem alatt álló képzései, (a továbbiakban: Újalkímia™ Önfejlesztő Módszer vagy Know-How), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 230462 lajstromszám alatt nyilvántartott védjegy és a 222753 lajstromszám alatti „védikus alkímia” szóösszetétel védelem alatt áll, és a védelemből fakadóan hozzájuk kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert (a továbbiakban: Ötletgazda).

(B)         Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat célja, hogy az Ötletgazda a jogait a jogellenes használattal szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat.

(C)         Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a jelen nyilatkozatban azok a szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket megismerését a nyilatkozat aláírásával elismerem és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az Ötletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Nyilatkozattevő között a 6. pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre.

A fentiek tudomásulvétele mellett a Nyilatkozattevő kijelenti, hogy:

 1. elfogadja, hogy valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem.
 2. az (A) pontban meghatározott védelem alatt álló szóösszetétel és védjegy tekintetében tartózkodik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6.§-ban megfogalmazott jellegbitorlást megvalósító magatartástól.
 3. elfogadja, hogy valamennyi információ a Nyilatkozattevővel privát oktatási célból kerül közlésre, és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Nyilatkozattevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás. Minden ezt meghaladó, az Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás jogellenes használatnak minősül.
 4. teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti pontokban leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli.

valamint,

 1. A Nyilatkozattevő, illetve közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy teljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, a Nyilatkozattevő tudomásával cselekvő harmadik személy sem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról, illetve az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert bemutató elméleti és gyakorlati oktatásról hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani, illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line, közösségi vagy egyéb média felületen, illetve más, eltérő néven regisztrált internetes tartományhoz (domain-hez) tartozó felületen terjeszteni.
 2. A Nyilatkozattevő kötelezettséget vállal arra, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni, illetve kötött vagy sem, az Újalkímia™ (korábbi nevén Védikus Alkímia) módszert az Ötletgazda kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adhatja tovább, illetve nem oktathatja, annak felhasználása kizárólag a jelen 3. pontban meghatározott privát felhasználás körében megengedett, azon túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt az 5. pontban meghatározottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják.
 3. Amennyiben Nyilatkozattevő, vagy bármely, a fenti 5. pontban leírt személy megszegné a jelen nyilatkozatban rögzített kötelezettségeket, azért a Nyilatkozattevő teljes felelősséggel tartozik.
 4. Az 1-7. pontokban részletezett kötelezettségek megsértése, vagy az azokban megfogalmazottakkal ellentétes, vagy azoktól eltérő – az Ötletgazda számára előnytelen következményekkel járó- magatartás tanúsítása jogsértésnek minősül, ami után a Know-How értékére figyelemmel az Ötletgazda jogsértésenként 2.000.000, -Ft, azaz kétmillió forint jóvátételi díjra jogosult, amelyet Nyilatkozattevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. Az Ötletgazda jogosult a jóvátételi díjat meghaladó kárait, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben meghatározott szankciókat érvényesíteni
 5. Nyilatkozattevőnek a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.
 6. A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatból eredő jogvita esetére aláveti magát a jogvita tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően a Pest Megyei Törvényszék, vagy a Budapesti II. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének és hatáskörének, kivétel, ha a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény kizárólagos illetékességet és hatáskört ír elő.

A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatot elolvasta, megértette, és mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírja.

0
  0
  Kosár
  A kosarad üresTovább nézelődöm